Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Deze vergunning is van toepassing op projecten die stedenbouwkundige handelingen (zoals het bouwen, verbouwen en afbreken van constructies en verhardingen, ontbossen, vellen van bomen buiten bossen, reliëfwijzigingen, functiewijzigingen, verkavelingen, ...) en/of zogenaamde "ingedeelde inrichtingen en activiteiten" (zie Vlarem-indelingslijst, meestal bedrijfsgebonden activiteiten) omvatten.
 

Procedure
Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Vervolgens wordt een adviesronde en in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek georganiseerd. De behandeling gebeurt volledig digitaal, het indienen van de aanvraag gebeurt ook bij voorkeur digitaal (en dat zal in de meeste gevallen ook verplicht zijn). 

Heb je een advies of een vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)? Dat kan online via wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningenAWV geeft advies bij het afleveren van omgevingsvergunningen. AWV adviseert bijvoorbeeld over mobiliteit, bouw- en rooilijnen, inritten, publiciteit en bouwvrije stroken langs autosnelwegen. Daarnaast geeft AWV informatie bij de verkoop van vastgoed over o.a. de bouw- en rooilijn. Je kan ook online een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van je inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit.

Vragen? Contacteer AWV via wegenenverkeer.be/districten

 

Bevoegde overheid

 Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van het project. 

  • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor projecten die zich in meerdere provincies bevinden. 
  • De deputatie is bevoegd voor projecten die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor projecten die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor projecten gekoppeld aan een ingedeelde inrichting of activiteit die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
  • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere projecten. 

 

Bekendmakingen

Lopende openbare onderzoeken en beslissingen ter inzage kunnen geraadpleegd worden op:

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  

Een overzicht van lopende bekendmakingen is ook te zien via deze link.

 

Kosten

Een retributie voor het behandelen van omgevingsvergunningsdossiers op grondgebied van de gemeente Wielsbeke van toepassing (deze is aanzienlijk hoger bij het indienen van een papieren dossier), deze dient  betaald na de procedure (via factuur).

Retributiereglement Omgevingsvergunningsdossiers gemeente Wielsbeke

Een dossiertaks is in sommige gevallen verschuldigd voor het indienen van de aanvraag (bewijs van betaling toe te voegen bij de aanvraag), nl. voor procedures bij de Vlaamse overheid en bij de provincie. 
Voor het brandvoorkomingsadvies zal (in voorkomend geval) een retributie dienen betaald te worden aan de hulpverleningszone Fluvia. Meer info: HVZ Fluvia