Bekendmakingen: omgevingsvergunningen - Corona-maatregelen

Bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunningen

CORONA - Maatregelen Omgevingsvergunningsprocedure

Op 24 maart 2020 werd door de Vlaamse Regering een Besluit genomen tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Dit besluit heeft een grote impact voor de lopende vergunningsprocedures.
Kort samengevat:
- de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
- de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
- de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen

- de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

- de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020 - nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020

Concreet houdt dit in dat een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld gestart werd op 1 maart en gelopen heeft tot inwerkingtreding van dit besluit (23 maart 2020) reeds 22 dagen heeft gelopen terug dient verder gezet te worden na 24 april 2020 en dit voor nog minimum 8 dagen. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing zijn ontvankelijk en zullen dus meegenomen worden in de verdere beoordeling.

De tekst van het decreet vindt u hier.