Bekendmakingen: omgevingsvergunningen

22 augustus 2019

Toekennen Straatnaam

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Het college van burgemeester en schepenen,

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

Brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentebestuur de naamgeving voor een nieuwe wegenis ter hoogte van de de Maurissensstraat als volgt principieel heeft vastgesteld op 28 november 2019:

Mezenlaan

Het dossier ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van 18 december 2019 tot

17 januari 2020, elke werkdag tijdens de openingsuren.

Al wie omtrent dit dossier bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven of bij ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, laten geworden, uiterlijk op 17 januari 2020 te 11 uur.