Gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Je kunt bezwaar indienen tegen de heffing van een bepaalde belasting.  Klik hier voor een type brief van een dergelijk bezwaarschrift. 

 

Alle reglementen woonkwaliteit

 

Gemeenteraadsbeslissingen 15 december 2022 

Afgifte allerhande administratieve stukken (update 20/12/2022) gemeenteraadsbesluit reglement
Afschaffing gemeentelijke kohierbelasting (update 20/12/2022) gemeenteraadsbesluit  
Belastingen op masten en pylonen    
Opcentiemen onroerende voorheffing aanslagjaren 2023-2025 (update 20/12/2022) gemeenteraadsbesluit reglement

 

College van burgemeester en schepenen 29 november 2022

Retributiereglement werken uitgevoerd door gemeentepersoneel (update 12/01/2023)   reglement

 

Gemeenteraadsbeslissing 17 november 2022

Inname openbaar domein - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein gemeenteraadsbesluit reglement

 

Gemeenteraadsbeslissingen 17 december 2020

Aanvullende gemeentebelastingen

 

 

Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2021-2025)  (update 21/12/2020)

gemeenteraadsbesluit

reglement

 

 

 

 

Gemeenteraadsbeslissingen 06 februari 2020

Kohierbelastingen

 

 

Niet afkoppelen van regenwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten 

 

reglement

 

Reglement niet-fiscale invorderingen gemeente  GR 21/12/2016 gemeenteraadsbesluit reglement
Reglement niet-fiscale invorderingen OCMW OCMW 18/01/2017 besluit OCMW-raad