Gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Je kunt bezwaar indienen tegen de heffing van een bepaalde belasting.  Klik hier voor een type brief van een dergelijk bezwaarschrift. 

 

Alle reglementen woonkwaliteit

Gemeenteraadsbeslissingen 13 december 2023

Afgifte allerhande administratieve stukken (update 13/12/2023) gemeenteraadsbesluit reglement

 

Gemeenteraadsbeslissingen 15 december 2022 

Afgifte allerhande administratieve stukken (update 20/12/2022) gemeenteraadsbesluit reglement
Afschaffing gemeentelijke kohierbelasting (update 20/12/2022) gemeenteraadsbesluit  
Belastingen op masten en pylonen    
Opcentiemen onroerende voorheffing aanslagjaren 2023-2025 (update 20/12/2022) gemeenteraadsbesluit reglement

 

College van burgemeester en schepenen 29 november 2022

Retributiereglement werken uitgevoerd door gemeentepersoneel (update 12/01/2023)   reglement

 

Gemeenteraadsbeslissing 17 november 2022

Inname openbaar domein - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein gemeenteraadsbesluit reglement

 

Gemeenteraadsbeslissingen 17 december 2020

Aanvullende gemeentebelastingen    
Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2021-2025)  (update 21/12/2020) gemeenteraadsbesluit reglement
     

 

Gemeenteraadsbeslissingen 06 februari 2020

Kohierbelastingen    
Niet afkoppelen van regenwater naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten    reglement

 

Reglement niet-fiscale invorderingen gemeente  GR 28/03/2024   reglement
Reglement niet-fiscale invorderingen OCMW OCMW 28/03/2024   reglement
Reglement niet-fiscale invorderingen AGB AGB 28/03/2024   reglement