Sleutelbevindingen burgerbevraging en inspiratienota

Published on Donderdag 16 mei 2024

Eind 2023 / begin 2024 konden inwoners van Wielsbeke via een politiekneutrale burgerbevraging hun mening geven over het beleid in Wielsbeke. Enkele honderden mensen vulden de vragenlijst volledig in en gaven hun mening over thema’s als betaalbaar wonen, verkeersveiligheid, kinderopvang, ouderenzorg, communicatie, openbare ruimte en meer.

De resultaten zijn intussen verwerkt. De belangrijkste conclusies vind je onder de steekproefbeschrijvingen.

Klik hier voor het volledige rapport

Steekproefbeschrijving burgerbevraging
Steekproefbeschrijving burgerbevraging

SLEUTELBEVINDINGEN

1 | De tevredenheid om te wonen in Wielsbeke ligt met 6,8/10 (Wielsbeke algemeen) en 7,0/10 (eigen buurt) wat lager dan gemiddeld in Vlaanderen (7,6/10). De tevredenheid over de eigen buurt ligt bij inwoners van Ooigem (7,6/10) en Sint-Baafs-Vijve (7,3/10) beduidend hoger dan in bij inwoners van Wielsbeke zelf (6,5/10).

2 | Over drie thema’s hebben meer respondenten iets negatiefs gesignaleerd dan iets positiefs, waarbij het bovendien om meer dan de helft van de respondenten gaat; deze thema’s komen uit de analyse dan ook naar voor als speerpunten:

  • Mobiliteit
  • (Onderhoud van) openbare ruimte
  • Behoud van groene open ruimte

Daarnaast zijn ook ‘Netheid en veiligheid’ en ‘Financieel beleid in de gemeente’ aandachtspunten.

3 | Iets meer dan de helft van de respondenten (54%) geeft aan niet erg goed op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in Wielsbeke. Slechts 7% geeft aan echt goed op de hoogte te zijn. Met een gemiddelde score van 5,9/10 scoort Wielsbeke in de buurt van het Vlaamse gemiddelde. Wel worden de meeste communicatiekanalen en vooral het gemeentelijk infoblad (erg) positief beoordeeld. Over de meeste vormelijke aspecten is men dan ook overwegend tevreden. De verschijningsfrequentie (20% lage scores) en de algemene inhoud (30% lage scores) worden evenwel wat kritischer bekeken.

4 | De evaluatie van het meest recente contact met de dienstverlening van het lokaal bestuur wordt algemeen genomen overwegend positief beoordeeld. Wel lijkt er nog ruimte voor de verdere verbetering van de digitale dienstverlening (ook al wordt het digitaal e-loket overwegend positief beoordeeld) én vergroten van de kennis waarvoor men op het e-loket terecht kan:

  • Ongeveer één op de vijf respondenten (17%) is niet op de hoogte dat men heel wat zaken via het e-loket kunnen regelen.
  • Aanvragen van attesten, akten en uittreksel uit het strafregister zijn de beste bekende mogelijkheden, al geeft ook van deze documenten minder dan 50% aan te weten dat men dit online kan aanvragen.


5 | Algemeen genomen is een meerderheid eerder tot zeer tevreden over het sportaanbod in Wielsbeke. Wel is ongeveer één op de drie minder tevreden. Voor het gemeentelijk zwembad en de wandel- en fietsroutes stijgt dit percentage ontevredenen tot 47%.

6 | Eén op de drie (35%) inwoners maakt gebruik van de bibliotheek Bibox. Het aanbod wordt ook overwegend positief beoordeeld). De belangrijkste redenen voor niet-gebruik hangen samen met een gebrek aan behoeften.

7 | Zeven op de tien inwoners heeft ooit al gehoord van het lokaal dienstencentrum Ter Lembeek (73%), 71% kent het Sociaal Huis. De bekendheid van het Huis van het Kind ligt met 44% wat lager. 15% kent geen van deze instellingen.

8 | Ongeveer twee op de drie (63%) ouders met kinderen in kleuter-of lager onderwijs maakt gebruik van al dan niet georganiseerde kinderopvang, waarbij dit vooral gebeurt tijdens vakantieperiodes (56%) en/of na de schooluren (38%). Het is ook vooral tijdens de vakantieperiodes dat men meest problemen heeft om opvang of activiteiten te vinden. Vooral losse dagactiviteiten (40%), extra (sport)kampen (29%), pop-up speelterreinen, extra opvangmogelijkheden (25%) en meer speelstraten (23%) worden door ouders met kinderen in het huishouden gezien als mogelijke verbeteringen aan vrijetijdsaanbod en opvangmogelijkheden voor jongeren en kinderen in Wielsbeke.

Inwoners

INSPIRATIENOTA

De resultaten van de burgerbevraging werden samengevoegd met ideeën en conclusies van medewerkers van het lokaal bestuur Wielsbeke die, elk vanuit een specifieke opdracht, nauw betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering ervan. Vanuit hun dagdagelijkse ervaring maakten zij een inspiratienota op waarmee ze politieke partijen ideeën aanreiken en een overzicht bieden van wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente en haar inwoners. 

Klik hier voor een samenvatting van de inspiratienota

De volledige inspiratienota is op aanvraag verkrijgbaar. Contacteer de dienst communicatie via onderstaande contactgegevens.