Wettelijke samenwoning met iemand zonder wettig verblijf

Maak een afspraak

De verklaring van wettelijke samenwoning geeft je, als niet-gehuwde samenwonenden, een aantal rechten en plichten die je enigszins kan vergelijken met deze binnen een huwelijk (bescherming van woonst, gezinslasten, eigendom van goederen, …)

Voorwaarden

  • Je mag niet gehuwd zijn of verbonden door een ander wettelijke samenwoning.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de art. 1123 en 1124 van het burgerlijk wetboek.

Mogelijkheden voor aanvraag

 Online:
leg zelf je afspraak vast


 via mail: maak een afspraak dienst burgerzaken

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

  • de identiteitskaart/identiteitsbewijs
  • (indien nodig gelegaliseerd) geboorteakte
  • (indien nodig gelegaliseerd) bewijs van ongehuwde staat
  • (indien nodig gelegaliseerd) een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
  • (indien nodig gelegaliseerd) een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Eventueel onderzoek naar een schijnwettelijke samenwoonst

Een 'schijnwettelijke samenwoning' doet zich voor wanneer "ondanks de geuite wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de melding van de verklaring tot wettelijke samenwoonst met 2 maand uitstellen zodat de situatie kan onderzocht worden door de procureur des Konings. Als uit dat onderzoek blijkt dat de wettelijke samenwoonst enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel door minstens een van beide partijen, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren melding te maken van de verklaring tot wettelijke samenwoonst.