Begraafplaats grafconcessies

Begraafplaats grafconcessies

Overeenkomstig artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16/01/2004 heeft het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 8 oktober 2019, beslist om in de loop van 2021 over te gaan tot de ontruiming van de niet-vergunde en vergunde graven, gelegen op de begraafplaatsen van Groot- Wielsbeke.

De nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog een hernieuwingsconcessie aan te gaan voor een periode van 25 jaar of 10 jaar.

Hiervoor dienen zij zich, voor 31 december 2020, te wenden tot de dienst burgerzaken, begraafplaatsenbeheer van de gemeente Wielsbeke.