Gezinshereniging

Maak een afspraak

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België. Een medewerker bekijkt eerst de situatie van jou en jouw familieleden tijdens een infomoment om zo de juiste procedure te kunnen op starten.

Voorwaarden:

Wie komt in aanmerking?

 1. de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar
 2. de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar
 3. bloedverwanten in neergaande lijn (ook die van de echtgeno(o)t(e) of partner beneden de 21 jaar)
 4. bloedverwanten in neergaande lijn (ouder dan 21 jaar en ten laste)
 5. de ouders van een Belgisch minderjarig kind

   

1. De echtgeno(o)t(e)

Voorwaarden?

 • identiteit bewijzen
 • huwelijk of partnerschap aantonen
 • de echtgenoten/partners moeten beide ouder zijn dan 21 jaar
 • wonen bij de referentiepersoon

Welke documenten heb je nodig?

Onmiddellijk: geldig paspoort of identiteitskaart

Binnen de drie maanden:

 • bewijs huwelijk/partnerschap: huwelijksakte/partnerschapsakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald)
 • bewijs voldoende bestaansmiddelen van de referentiepersoon (120% van het leefloon)
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract, notariële eigendomsakte)
 • ziektekostenverzekering voor referentiepersoon en familie

2. De wettelijk geregistreerde partner

Voorwaarden?

 • identiteit bewijzen
 • partnerschap aantonen
 • duurzame en stabiele relatie bewijzen
 • ouder zijn dan 21 jaar
 • ongehuwd zijn
 • geen horizontale verwanten van elkaar ( broer-zus, oom-nicht, tante-neef)
 • er mag voorafgaand aan de verklaring van wettelijke samenwoonst geen weigering van een huwelijk in België geweest zijn
 • wonen bij de referentiepersoon

Welke documenten heb je nodig?

Onmiddellijk: een geldig paspoort of identiteitskaart

Binnen de drie maanden

 • een verklaring van wettelijke samenwoonst afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • een bewijs van duurzame relatie:
  • gedurende minstens 1 jaar onafgebroken in België of in een ander land hebben samengewoond
  • of bewijzen dat je elkaar sedert ten minste 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag kent (bewijs telefonisch contact, via briefwisseling, elektronische contacten) en dat je elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 maal ontmoet hebt en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen betreffen of een gemeenschappelijk kind hebben
 • bewijs bijkomende voorwaarden
  • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de referentiepersoon (120% van het leefloon)
  • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte)
  • ziektekostenverzekering voor referentiepersoon en familie.

3. De bloedverwanten in neergaande lijn, jonger dan 21 jaar

Voorwaarden?

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • wonen bij de referentiepersoon
 • kinderen jonger dan 18 jaar: recht van bewaring

Welke documenten heb je nodig?

Onmiddellijk: Een geldig paspoort of identiteitskaart  

Binnen de drie maanden

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA-test
 • indien jonger dan 18 jaar: recht van bewaring
 • bewijs bijkomende voorwaarden
  • indien jonger dan 18 jaar: recht van bewaring
  • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de referentiepersoon (120% van het leefloon)
  • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte)
  • ziektekostenverzekering voor referentiepersoon en familie

4. De bloedverwanten in neergaande lijn, ouder dan 21 jaar

Voorwaarden?

 • identiteit bewijzen
 • verwantschap aantonen
 • ten laste zijn
 • wonen bij de referentiepersoon

Welke documenten heb je nodig?

Onmiddellijk: Een geldig paspoort of identiteitskaart

Binnen de drie maanden

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA-test
 • bijkomende voorwaarden
 • bewijzen ten laste zijn:
 • bewijs van onvermogen uit het land van herkomst
 • bewijs van financiële steun in het verleden  van de ouder aan het kind
 • bewijs van inkomsten van de ouder
 • bewijs dat dat het men niet ten laste is/was van het OCMW (indien betrokkene reeds voor de aanvraag in België was)
 • bewijs stabiele voldoende bestaansmiddelen van de referentiepersoon (120% van het leefloon);
 • bewijs behoorlijke huisvesting (geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte);
 • ziektekostenverzekering voor referentiepersoon en familie

 1. Ouder van een minderjarig Belgisch kind

Voorwaarden?

 • Identiteit bewijzen
 • Wonen bij de referentiepersoon
 • Verwantschap aantonen

Welke documenten heb je nodig?

Onmiddellijk: Een geldig paspoort of identiteitskaart

Binnen de drie maanden

 • een bewijs van bloed- of verwantschap: geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald) of DNA-test;
 • bewijs van affectieve (hoederecht, omgangsrecht) en/of financiële band (enkel indien geen samenwoonst met het kind)

Waar?

Dienst burgerzaken gemeente Wielsbeke, na afspraak.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

De opmaak van het dossier door de gemeente Wielsbeke kost 10 euro.

Wat moet je meenemen?

 • 3 pasfoto’s
 • nationaal paspoort of identiteitskaart
 • gelegaliseerd, vertaald en volledig afschrift van de akte die de verwantschap bewijst
 • + de hierboven opgesomde documenten in functie van de categorie