Plannen

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  

De herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wielsbeke werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 30/08/2012. 

De verschillende onderdelen van het GRS vindt u hieronder in digitaal formaat:

Inrichtingsplannen

D'Hooie bestemmingsplan stedebouwkundige voorschriften
Vaartstraat bestemmingsplan stedebouwkundige voorschriften

 

RUP's - Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en BPA's

Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingenvervangen wordt door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Hier vindt u een overzicht van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgemaakt worden door de gemeente. Klik op de link om het integrale uitvoeringsplan te raadplegen:

RUP Heirweg – Driekoningen 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Kasteel 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Venster op de Leie 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Ooigem Zuid

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 toelichtingsnota
RUP Den Aert

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 toelichtingsnota
RUP Leieland 

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Kanaalzone West 

bestemmingsplan 

verordenend deel

RUP Ridder de Ghellinckstraat

bestemmingsplan

verordenend deel

toelichtingsnota

RUP Kraaienhof

bestemmingsplan 

verordenend deel

 
RUP De Vlaschaard

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Centrum Wielsbeke

bestemmingsplan 

verordenend deel 

 
RUP Hernieuwenburg

bestemmingsplan

verordenend deel 

 toelichtingsnota
RUP Lobeek

bestemmingsplan

 verordenend deel
RUP Den Meynaert

bestemmingsplan

 verordenend deel
BPA Wielsbeeksestraat

bestemmingsplan

 verordenend deel
PRUP Specifiek Regionaal bedrijventerrein Molsten bestemmingsplan   toelichtingsnota

 

Overzichtsplan van de GRUP's

plannen GRUPs

PRUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat' werd op 10 juli 2015 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente Wielsbeke en Oostrozebeke. Dit uitvoeringsplan is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse regering met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.  De goedgekeurde delen van het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

Gewestelijk RUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk 

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mede dat het bovengenoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd werd bij besluit van de Vlaamse regering op 7 november 2008. Het plan wordt van kracht 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het plan met de toelichtingnota en de stedenbouwkundige voorschriften ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken.

Voor het grondgebied Wielsbeke geldt het deelplan 5: Plaatsebeek-Ooigembos.  Dit deelplan is ook te bekijken via de website www.wielsbeke.be.  Het ganse dossier is te bekijken op de website www.ruimtelijkeordening.be

 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
 Bestaande juridische toestand
 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften