Verbintenis tot Tenlasteneming – Bijlage 3bis

Maak een afspraak

Omschrijving

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een document dat de dienst burgerzaken aanmaakt indien een inwoner van Wielsbeke een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders.

Voorwaarden:

Wie?

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Hoe verloopt de procedure?

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

VISUMPLICHTIGE VREEMDELING

Als het gaat om een visumplichtige vreemdeling, én indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming.

De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) vervolgens naar de visumaanvrager op te sturen, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zo nodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.

Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

NIET-VISUMPLICHTIGE VREEMDELING

Wanneer het over een niet-visumplichtige gaat is er nog een tussenstap voorzien. Aangezien er geen ambassade of consulaat optreedt om de tenlasteneming te beoordelen, stuurt de gemeente het document eerst op naar de dienst vreemdelingenzaken in Brussel. Pas na goedkeuring wordt de garant uitgenodigd om de tenlasteneming op te halen. Vervolgens stuurt die de tenlasteneming op naar de vreemdeling die naar België wil reizen.

Kosten

De dossierkost bedraagt 10 euro.

Wat moet je meenemen?

  • je identiteitskaart 
  • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan: het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken.

    Bijvoorbeeld: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar, ...