Stemmen met een volmacht

09 juni 2024
Verkiezingen stembiljet

Op 9 juni 2024 vinden verkiezingen plaats voor het Europees, het federaal en Vlaams Parlement.

Voor deze verkiezingen is er in België stemplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen.

Als je niet kunt stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel je afwezigheid verantwoorden.

Indien je geen volmacht wil geven, dan moet je een motivatie doorsturen naar de vrederechter van je kanton die zal oordelen of je redenen al dan niet verantwoord zijn.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht of verantwoordt je afwezigheid niet, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

 

Reden van afwezigheid Bewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.

 

De dokter bevestigt op het volmachtformulier.

(Opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dit attest niet geven)

Je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland):

 

Werknemers: de werkgever bevestigt op het volmachtformulier

(verblijven andere leden van je gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

Je bent aan het werk als zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer Bevestiging door de burgemeester van je woonplaats of zijn afgevaardigde, op voorwaarde dat je een verklaring op eer en je ondernemingsnummer voorlegt
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel

Bevestiging door de directie van de strafinrichting op het volmachtformulier

 

Je kunt niet stemmen door activiteiten in kader van je geloofsovertuiging Bevestiging door de organisator van de activiteit op het volmachtformulier
Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen Bevestiging door de directie van het onderwijsinstituut waar je studeert
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie Bevestiging door de burgemeester van je woonplaats of zijn afgevaardigde op basis van de bewijsstukken (vb. een vliegtuigticket) of indien geen bewijsstukken voorhanden, op basis van een verklaring op eer

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

 • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet
 • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger)
 • De volmachtkrijger moet in dezelfde kieskring wonen
 • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent

Procedure

 • Je kan het volmachtformulier downloaden of je kan het volmachtformulier aanvragen bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats.
 • Je vult het volmachtformulier in en laat door de juiste instantie je reden van afwezigheid bevestigen op het volmachtformulier.
 • Geef daarna tijdig je ingevulde volmachtformulier aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, namelijk de volmachtkrijger.
 • Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger eerst zelf stemmen in het eigen stembureau en daarna met het volmachtformulier naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

De volmachtkrijger zal volgende documenten moeten voorleggen aan de voorzitter van het stembureau:

 • Eigen oproepingsbrief
 • Eigen identiteitskaart
 • Het door jou ingevulde volmachtformulier, waarop de bevoegde instantie je reden van afwezigheid heeft bevestigd
 • Jouw oproepingsbrief

Voor meer informatie over de verkiezingen kan je terecht op volgende website: https://verkiezingen.fgov.be/