Mantelzorgtoelage

Wanneer je hulpbehoevend bent en je vrijwillige hulp krijgt van iemand (familielid, vriend(in), buur, kennis, …) kan er een mantelzorgtoelage toegekend worden.

Deze toelage kan toegekend worden aan de zorgvrager of aan de persoon die vrijwillig hulp verleent (= de mantelzorger).

Jaarlijks wordt er maximum €600 toegekend. Deze toelage wordt halfjaarlijks uitbetaald.

Voorwaarden

  • De zorgvrager moet minimum drie maanden woonachtig zijn in de gemeente.
  • Je beschikt over een attest om de graad van hulpbehoevendheid te bewijzen (zie “wat heb je nodig?”)                                                             
  • De zorgvrager moet effectief thuis verzorgd worden.
  • Indien de zorgvrager naar een school, een voorziening, een dag- en nachtopvang gaat, moet die dagelijks of regelmatig naar huis keren. Zorgvragers die naar een dag- of nachtopvang voor senioren gaan moeten vijftien dagen per maand thuis verzorgd worden. Dit kan gestaafd worden d.m.v. een factuur. Het Sociaal huis kan toezicht houden door zelf een controlerende dokter in de geneeskunde aan te stellen.
  • De mantelzorger moet zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorgvrager met een frequentie van driemaal per week inlaten.

Procedure

Maak een afspraak met de maatschappelijk werker van het Sociaal huis. Na een eerste gesprek zal een huisbezoek ingepland worden om de thuissituatie in kaart te brengen.

De aanvrager is gehouden het Sociaal huis in te lichten over eventuele wijzigingen in de situatie (verbetering/achteruitgang situatie, overlijden, definitieve opname in WZC, kortverblijf, …) die een invloed hebben op de toekenning van een toelage.

Wat hebben we nodig?

  • Attest BELRAI-profielschaal met score 35 punten            

OF

  • Attest score 9 punten op de medisch-sociale schaal

OF

  • Attest van verhoogde kinderbijslag

OF

  • Schrijven van de zorgkas/mutualiteit met vermelding van toekenning van toelage en vermelding van de periode waarvoor de tussenkomst werd toegekend

Hoe?

Maak een afspraak met het Sociaal Huis.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
Telefonisch: 056 67 45 01
Via mail: Sociaal huis
Aan de balie:
openingsuren