Toelagen vakantiekamp

Voor langdurig zieken en mindervaliden die deelnemen aan een voor hen ingericht en voorbehouden verlofkamp kan er een toelage worden verleend.

Voorwaarden

 • Op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft woonachtig zijn in de gemeente Wielsbeke;
 • Deelgenomen hebben aan een vakantieverblijf van minimum 3 dagen ingericht door een erkende organisatie voor langdurig zieken of mindervaliden;
 • Geen wettelijk vakantiegeld ontvangen hebben;
 • Eén van volgende attesten kunnen voorleggen:
  • Attest BEL-profielschaal met gemiddelde score 27/28 punten
  • Attest score 9 punten op de medisch-sociale schaal
  • Attest van verhoogde kinderbijslag
  • Schrijven van de zorgkas met vermelding van toekenning van toelage en vermelding van de periode waarvoor de tussenkomst werd toegekend.

Procedure

Het aanvraagformulier dient ingediend te worden bij het Sociaal huis, voorzien van een mutualiteitsklever en vergezeld van volgende documenten:

 • bewijs deelname vakantieverblijf van minimum 3 dagen;
 • een attest van de inrichters van het verlofkamp of de directie van het vakantiecentrum;
 • één van de attesten zoals bovenstaand vermeld.

De aanvraag kan ieder jaar ingediend worden, na deelname aan een verlofkamp.

Hoe?

Maak een afspraak met het Sociaal huis.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

Telefonisch: 056 67 45 01

Via mail: Sociaal huis

Aan de balie:
openingsuren