Subsidiereglement groenbemester

Artikel 1

Met ingang van ieder zaaiseizoen wordt een subsidie toegekend voor het inzaaien van groenbemesters in de land- en tuinbouw.

Artikel 2

De subsidie wordt toegekend aan alle land- en tuinbouwers voor akkerland dat verbouwd wordt op het grondgebied van Wielsbeke.

Artikel 3

Er dient minimum 1 hectare ingezaaid te worden.

Artikel 4

De subsidie bedraagt maximum 20 euro per hectare en maximum 200 euro per bedrijf. Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd.

Artikel 5

De subsidie heeft betrekking op maximaal 1/3 van het totaal verbouwde akkerland. De subsidie is éénmalig per jaar en per perceel.

Artikel 6

Komen in aanmerking als groenbemester voor het bekomen van de subsidie:

  • graszaad: 50 kg/ha;
  • wikken: 150 kg/ha;
  • gele mosterd: 25 kg/ha;
  • bladramenas: 25 kg/ha;
  • snijrogge: 150 kg/ha;
  • klaver: 20 kg/ha;
  • zomerhaver: 100 kg/ha;
  • facelia: 20 kg/ha.

De opgegeven hoeveelheden worden beschouwd als ideale groenbemestingshoeveelheden per hectare akkerland.

Artikel 7

Voor het verkrijgen van de subsidie dient de land- en tuinbouwer volgende formaliteiten te vervullen:

  • een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen
  • bij de aanvraag een kopie van de factuur van de zaadleveringen voegen.
Artikel 8

In uitzonderlijke weersomstandigheden (droogte, …) waarbij er schade wordt vastgesteld aan o.a. maïs, aardappelen, en diverse groenten (spinazie, erwten, bonen,…) kan de nateelt nog gebruikt worden als voedergewas. Dit gebeurt in overleg met het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9

De subsidie wordt verleend binnen de perken van de daartoe ingeschreven kredieten op de begroting. Indien de totaal aangevraagde subsidies het begroot krediet overschrijdt, worden de subsidies evenredig verdeeld onder de aanvragers.

Artikel 10

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering en de controle van dit besluit. Bij het vaststellen van misbruiken, verkeerde aangiften of verklaringen wordt aan de betrokken land- of tuinbouwer de toelage ontzegd voor een periode van 3 jaar.

Subsidiereglement groenbemesters

Online aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidies groenbemesters