Zorg voor nette voetpaden, rioolroosters en straatgoten

Published on Donderdag 11 mei 2023
Straatgoot

Bloesemblaadjes, bladafval, blikjes, ... kunnen zorgen voor vuile voetpaden en straatgoten.

Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk om voetpaden, rioolroosters en straatgoten voor de eigen woning netjes te houden door onder meer vuilnis, modder en onkruid weg te nemen. 

 

We verwijzen hierbij naar de artikels 72 t.e.m. 74 van het Algemeen Politiereglement:

  • Artikel 72

Het is verboden op en langs de openbare weg en zijn aanhorigheden bevuilende en/of verontreinigende materialen of vloeistoffen te storten of te gooien die schade kunnen berokkenen aan de openbare veiligheid, de hygiëne of de kwaliteit van het leefmilieu.

  • Artikel 73

De aangelanden moeten erover waken dat de voetpaden, rioolroosters en de straatgoten voor het onroerend goed dat zij bewonen of gebruiken in nette staat blijven door onder meer vuilnis, modder en onkruid weg te nemen.

  • Artikel 74

Wanneer het woningen betreft bewoond door meerdere gezinnen, zijn allen hoofdelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen bepaald in de artikelen 72 en 73.