Verkiezingen 26 mei 2019: Oproep vrijwilligers - diverse documenten

26 mei 2019
2019 Oproep vrijwilligers verkiezingen

Oproep vrijwilligers verkiezingen 26 mei 2019

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen lijken pas achter de rug maar daar zijn de volgende al: op 26 mei 2019 trekken we naar de stembureaus voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Bij elke verkiezing gaan we op zoek naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag een handje te helpen in 1 van onze 11 stembureaus. Je kan je opgeven als vrijwillig bijzitter. Er zijn maar 2 voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder en je bent stemgerechtigd.

Wat zijn jouw taken?

Bijzitters nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af en helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen. Als bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig van 7.30 uur tot 14.00 uur. Je ontvangt hiervoor een kleine vergoeding.

Eenmaal geregistreerd als vrijwilliger, word je eventueel ook bij volgende verkiezingen opgeroepen. Uiteraard kan je op elk moment jouw registratie herroepen.

Voor meer uitleg kom gerust eens langs bij de dienst burgerzaken of stuur een mailtje naar burgerzaken@wielsbeke.be

2019 Europese verkiezingen

Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Voorwaarden

1.       U bent onderdaan van een EU-lidstaat
Dit wil zeggen dat u de nationaliteit van één van de volgende landen heeft : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden. Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019, wordt deze inschrijving geannuleerd.

2.       U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Wielsbeke op 1 maart 2019

3.       U bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019)

4.       U bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 26 mei 2019

Hoe

Als u zich wil inschrijven voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019, moet u voor 28 februari 2019 een aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Dit kan op een van volgende manieren:

·         U downloadt hier het formulier C/1 en stuurt dit ingevuld en ondertekend terug via mail, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar burgerzaken@wielsbeke.be of u stuurt het formulier op samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Gemeente Wielsbeke, Dienst burgerzaken, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke

 ·         U komt langs bij de dienst burgerzaken en vraagt naar het formulier C/1 voor inschrijving op de kiezerslijst. U dient op het moment van uw aanvraag in het bezit te zijn van uw identiteitsbewijs.

Het gemeentebestuur onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden. Als uit deze controle blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, wordt u erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

OPGELET
Als u eenmaal ingeschreven bent als kiezer, bent u verplicht om te gaan stemmen.

Indien u zich al hebt ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet u zich niet opnieuw inschrijven. U krijgt dan automatisch uw oproepingskaart per post toegestuurd.

- Formulier C/1 in Word-bestand
- Formulier C/1 in Pdf-bestand 

verkiezingen

Stemmen bij volmacht

Als je zelf niet kan gaan stemmen kan je iemand volmacht geven om dit in jouw plaats te doen.

Een volmacht kan worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (7).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

  1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
  2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen: in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven; de kiezer die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
  3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
  4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
  5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
  6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
  7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden) en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van volgende documenten:

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest,
  • zijn eigen oproepingsbrief,
  • identiteitskaart.

Volmachtformulier Belgische kiezers

https://verkiezingen.fgov.be/sites/default/files/documents/Volmachtformulier-Belgische-Kiezers-Europa-Kamer-Vlaanderen_0.pdf

Volmachtformulier kiezers uit een EU-lidstaat

https://verkiezingen.fgov.be/sites/default/files/documents/Volmachtformulier-Europa-Kiezers-in-Vlaams-Gewest_0.pdf