Verkiezingen 2018

14 oktober 2018

AANVRAAG TOT TERUGBETALING REISKOSTEN

U kunt als kiezer een aanvraag tot terugbetaling van de gemaakte reiskosten indienen die u op de dag van de verkiezingen heeft gemaakt.

Wie heeft recht op deze terugbetaling?
Alleen de volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten of op een gratis treinbiljet:

 • Kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten gaan stemmen;
 • Loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
 • Studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen;
 • Personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen.

Wat moet u doen?
U moet uiterlijk 3 maanden na de verkiezingsdag, dus uiterlijk op 14 januari 2019, het formulier 
‘A98 – Aanvraag terugbetaling reiskosten’ opsturen naar het provinciebestuur West-Vlaanderen (Provinciaal Informatiecentrum - Jan Van Eyckplein 2 - 8000 Brugge).
U moet volgende bewijsstukken bij uw aanvraag meesturen:

 • Uw originele oproepingsbrief, die door het stembureau is afgestempeld;
 • Het vereiste verantwoordingsdocument. Afhankelijk van de reden van uw verplaatsing is dat een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, een attest van de werkgever, een attest van de directie van de onderwijsinstelling of een attest van de verpleeg- of gezondheidsinrichting.

Formulier A98 – Aanvraag terugbetaling reiskosten

Stemmen bij volmacht

U bent in de onmogelijkheid om te stemmen op de verkiezingsdag en wil een volmacht geven opdat u een andere kiezer kan machtigen om in uw naam te stemmen.

Wie kan een ander machtigen om in zijn plaats te stemmen?

 • De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven.
 • De kiezer die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft, alsook de kiesgerechtigde leden van het gezin die daar verblijven en zich de dag van de stemming in het land bevinden, maar in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden. Dit moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever.
 • De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van het gezin die met de betrokkene samenwonen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister afgeleverd door het gemeentebestuur van de volmachtgever dient als bewijs van beroepsactiviteit.
 • De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over zijn vrijheid beschikt. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt.
 • De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest afgegeven door de religieuze overheid.
 • De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de schooldirectie.
 • De kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet aanwezig is in zijn woonplaats wegens een tijdelijk verblijf in het BUITENLAND en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden (als u zich op een reisbestemming in het binnenland bevindt, dan kan u geen volmacht geven). Dit moet blijken door de voorlegging van bewijsstukken of door het invullen van een verklaring op erewoord.

Wie kan gemachtigd worden om voor een ander persoon te stemmen?

 • Als gemachtigde kan elke andere kiezer (ook een kiezer uit een andere gemeente) worden aangewezen.
 • Elke gemachtigde mag slechts 1 volmacht hebben.
 • De gemachtigde moet de Belgische nationaliteit hebben.

Procedure
Wat heeft u nodig?
U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven:

Het type attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.
De persoon aan wie u de volmacht geeft, is de volmachtkrijger. Zelf bent u de volmachtgever.

U geeft de volmacht:

 • door het volmachtformulier in te vullen en het volmachtformulier allebei (zowel volmachtgever als volmachtkrijger) te ondertekenen;
 • het attest bij dit formulier te voegen.

Wat moet de volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.
Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:

 • zijn eigen identiteitskaart;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever.

VRAAG EN ANTWOORD

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen omtrent de verkiezingen.

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief niet heb gekregen?
De oproepingsbrieven moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd worden door het gemeentebestuur. Indien u geen oproepingsbrief gekregen hebt, kunt u in de week voorafgaand aan de verkiezingsdag tot op de dag van de verkiezingen, gratis een duplicaat opvragen bij de dienst Burgerzaken. U dient hiervoor uw identiteitskaart mee te brengen. Indien u zelf niet in staat bent om uw duplicaat af te halen kan u iemand in uw plaats dit laten doen. Die persoon heeft enkel uw identiteitskaart nodig.

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief ben vergeten mee te nemen naar het stembureau?
U kunt uw oproepingsbrief gaan ophalen of u haalt een duplicaat af bij dienst Burgerzaken.

Wat als mijn oud adres nog vermeld staat op de oproepingsbrief?
U moet gaan stemmen op de plaats die aangegeven staat op uw oproepingsbrief. Dit is ook tevens de plaats waar u op de kiezerslijst staat.

Ik ben verhuisd en krijg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?
U brengt de oproepingsbrief binnen bij de Dienst Burgerzaken. U kunt ook op de oproepingsbrief het adres doorhalen en de brief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.

Wat moet ik doen als ik mijn identiteitskaart verloren heb en hiervan nog geen aangifte heb gedaan?
U doet aangifte van verlies bij de dienst burgerzaken of bij de politie. U brengt een pasfoto mee. U ontvangt een attest van verlies waarmee u kunt stemmen.

Wat zijn de openingsuren van het stembureau?
U wordt toegelaten om te stemmen van 8 uur tot 13 uur. U dient op tijd te zijn.

Waar moet ik gaan stemmen?
Het stembureau ligt in de buurt van uw woonplaats. Het adres van het stembureau staat vermeld op uw oproepingsbrief.

Wat moet ik doen indien ik wegens ziekte niet kan gaan stemmen?
U vraagt een doktersbriefje aan de arts die bij u langs komt. Het doktersattest dient u samen met uw oproepingsbrief binnen de maand na de verkiezingsdatum te bezorgen aan dienst Burgerzaken.

Ik ben andersvalide, analfabeet, … Hoe moet ik stemmen?
U kunt stemmen met begeleiding mits toestemming van de voorzitter van het stembureau of u kunt volmacht geven aan een andere kiezer mits voorlegging van een doktersattest.

Waar moet ik gaan stemmen indien ik ben verhuisd na 1 augustus 2018 (= datum van vaststellen van de kiezerslijst)?
U moet gaan stemmen in het stembureau vermeld op uw oproepingsbrief, ook als u ondertussen verhuisd zou zijn.

Ik ben opgeroepen als bijzitter, maar ik ben niet beschikbaar. Wat moet ik doen?
Indien u niet beschikbaar bent moet u dit onmiddellijk melden aan de voorzitter die u de uitnodiging stuurde. Het is de voorzitter die zal beslissen of uw afwezigheidsreden geldig is of niet.

Wanneer kan ik een volmacht geven?

 • wegens ziekte of handicap => medisch attest
 • wegens beroeps- of dienstredenen in het buitenland, ook de leden van uw gezin die met u in het buitenland verblijven => attest van werkgever of overheid
 • u moet werken op de verkiezingsdag => attest van werkgever
 • u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger => attest van uitoefening van uw beroe
  formulier A96b – Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
 • u verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming ten gevolge van een rechterlijke maatregel => attest van de directie van de inrichting, niet verplicht om een volmacht te geven
 • wegens redenen in verband met uw geloofsovertuiging => attest van de religieuze overheid
 • wegens studieredenen => attest van de directie van de instelling waar u studeert
 • u verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld => attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde
  formulier A96a – Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Aan wie kan ik een volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als u. Er zijn geen andere voorwaarden. Die kiezer, uw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.
Opmerking: Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u moet stemmen. De persoon die in uw plaats stemt – uw volmachtkrijger – moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

Hoe geef ik volmacht?
U heeft 2 documenten nodig om een volmacht te geven: het volmachtformulier A95 waarmee u een volmacht geeft en een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan (zie vraag 12).
U en de volmachtkrijger ondertekenen het volmachtformulier en voegt het nodige attest toe. Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het formulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar u als volmachtgever moet stemmen. De volmachtkrijger moet de volgende documenten ook voorleggen aan de voorzitter: eigen identiteitskaart, eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de volmachtgever.
formulier A95 – Volmacht(formulier)

Verkiezingen