Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - bekendmaking

Published on woensdag 13 september 2023
14 september 202324 september 2023

LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BEKENDMAKING

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, meermaals gewijzigd.

Inventaris – Openbaar onderzoek

(14/09/2022 - 24/09/2022)

Gedurende 10 dagen ligt het uittreksel van de Inventaris van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ter inzage op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren (conform art. 11 van voornoemd besluit).

Artikel 11 bepaalt dat iedere derde binnen 30 dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de Inventarisatie geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift kan indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse regering
Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel