Gewestelijk RUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk 

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mede dat het bovengenoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd werd bij besluit van de Vlaamse regering op 7 november 2008. Het plan wordt van kracht 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het plan met de toelichtingnota en de stedenbouwkundige voorschriften ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken.

Voor het grondgebied Wielsbeke geldt het deelplan 5: Plaatsebeek-Ooigembos.  Dit deelplan is ook te bekijken via de website www.wielsbeke.be.  Het ganse dossier is te bekijken op de website www.ruimtelijkeordening.be.

 

 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
 Bestaande juridische toestand
 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften