Bekendmakingen

Verleggen van een deel van buurtweg nr. 11 – Bedrijventerrein PRUP Molsten

Bekendmaking van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen,

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en zijn wijzigingen.

Brengt ter kennis van de bevolking dat de aanvraag tot het verleggen van een deel van buurtweg nr. 11, gelegen op het bedrijventerrein PRUP Molsten, aan het openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad principieel aangenomen in zitting van 27 juni 2018, zal het plan op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage liggen van 13 september 2018 tot en met 12 oktober 2018.

Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven of bij ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen, p/a Gemeentehuis Wielsbeke, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, laten geworden, uiterlijk op 12 oktober 2018.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwonderneming ERIBO met als adres, Vredestraat 45 te 8790 Waregem,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Bouwen van twee keer 2 gekoppelde woningen.

De aanvraag heeft als adres Roggestraat 16 Roggestraat 14 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0111 M  3 1e afdeling, sectie C, nummer 0111 L  3 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 23/08/2018  tot en met 21/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018080071. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

MOHAWK International Services met als adres, Ooigemstraat 3 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het VERWIJDEREN BESTAANDE BEPLANTING EN AANLEGGEN VAN PERSONEN- EN VRACHTWAGENPARKING MET BIJHOREND PORTIERSLKAAL.

De aanvraag heeft als adres , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0316 C 1e afdeling, sectie B, nummer 0458 B 1e afdeling, sectie B, nummer 0457 C 1e afdeling, sectie B, nummer 0455 H .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 24/08/2018  tot en met 22/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018058535. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

PATRILAM – Louizalaan 149/24 te 1050 BRUSSEL,  heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van verkaveling

Kort omschreven gaat het over het VK-wijziging Kapellestraat.

De aanvraag heeft als adres Kapellestraat 17 Kapellestraat 15 Kapellestraat 33 Kapellestraat 23 Kapellestraat 29 Kapellestraat 31 Kapellestraat 27 Kapellestraat 37 Kapellestraat 21 Kapellestraat 25 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0147 E 31e afdeling, sectie C, nummer 0148 G  2 1e afdeling, sectie C, nummer 0148 C  2 1e afdeling, sectie C, nummer 0147 G  2 1e afdeling, sectie C, nummer 0148 B  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 24/08/2018  tot en met 22/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018083714. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Taelman NV, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN 2 HALFOPEN-  EN 4 RIJWONINGEN MET BIJHORENDE TUINBEERGING.

De aanvraag heeft als adres Koen Lisardestraat, kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummers 0650 F2, 0650 G  2, 0650 D2, 0650 C2 , 0650 B2  , 0650 E2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 8/8/2018  tot en met 06/09/2018 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018072620. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CVBA OR De Watergroep (DBA), NV AGRISTO, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG AARDAPPELVERWERKEND BEDRIJF WIELSBEKE (WIJZIGING)

De aanvraag heeft als adres

Ridder de Ghellinckstraat 9, 8710 Wielsbeke; 

met als kadastrale omschrijving

Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  3; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0021 D ; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  6; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010 R ; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  4; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0012 G ; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  2; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  5; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0011 B ; .

De deputatie heeft op 02/08/2018  de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken – Milieu op volgend adres:
Dienst Grondgebiedzaken – Milieu
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevi,gsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: ( eventueel OMV_nummer);
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE21 0910 1313 1203 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

ASPIRAVI, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Stoomleiding van groene energiecentrale naar Agristo.

De aanvraag heeft als adres , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 0010 R - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 P - 1e afdeling, sectie A, nummer 0550 S  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0542 B - 1e afdeling, sectie A, nummer 0550 T  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0547 F - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 R - 1e afdeling, sectie A, nummer 0543 B - 1e afdeling, sectie A, nummer 0550 G  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0195 M - 1e afdeling, sectie A, nummer 0553 A - 1e afdeling, sectie A, nummer 0058 X  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0520 C - 1e afdeling, sectie A, nummer 0199 E - 1e afdeling, sectie A, nummer 0201 C - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 N - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 S - 1e afdeling, sectie A, nummer 0505 E - 1e afdeling, sectie A, nummer 0505 C - 1e afdeling, sectie A, nummer 0058 V  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd..

De aanvraag ligt van 13/08/2018  tot en met 11/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018066848. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gharrafi Hakim en Coussens An, Rijksweg 64, 8710 Wielsbeke  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het VERBOUWEN VAN EEN WONING.

De aanvraag heeft als adres Moerdijkstraat 16 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie A, nr 0135 G 3e afdeling, sectie A, nr 0135 H .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 18/07/2018  tot en met 16/08/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018074128. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Hellebuyck Arne, Oostrozebeeksestraat 130, 8710 Wielsbeke, heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het BOUWEN BIJGEBOUWEN NA AFBRAAK BESTAANDE.
De aanvraag heeft als adres Oostrozebeeksestraat 130, 8710 Wielsbeke, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nr. 0036 V .
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 25/07/2018 tot en met 23/08/2018 ter inzage bij het gemeentelijk dienst Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018073178. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr Lanneau Nathan met als adres, Bergstraat 31 te 8720 DENTERGEM  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN VRIJSTAANDE WONING

De aanvraag heeft als adres Bavikhoofsestraat 78 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nummer 0335 T  2 2e afdeling, sectie A, nummer 0335 W  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 31/08/2018  tot en met 29/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018086598. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Lefebvre Lieven, Rijksweg 252, 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding.

De aanvraag heeft als adres Rijksweg 252 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0138 D  5 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 29/09/2018 tot en met 29/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018076559. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA   ‘ER TRAILERS EN TRAIDING’ – Rue de la Grande Couture (FRY) 16 te 7503 DOORNIK

 heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het OPHOGEN EN VERHARDEN VAN TERREIN OM VRACHTWAGENS TE PARKEREN.

De aanvraag heeft als adres , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 0095 C 21e afdeling, sectie B, nummer 0070 D  2 1e afdeling, sectie B, nummer 0104 C 21e afdeling, sectie B, nummer 0069 V  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 27/08/2018  tot en met 25/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018066531. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vandekerkhove David Koen,  Klaverstraat 10,  8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS.

De aanvraag heeft als adres Klaverstraat 10 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0111 P  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 12/09/2018  tot en met 11/10/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018099501. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. Lapierre Marc, Warandestraat 1 te 8770 Ingelmunster,  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het

BOUWEN LOODS EN AANLEGGEN KIEZELVERHARDING.

De aanvraag heeft als adres Keihoek 18 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nummer 0572 A 2e afdeling, sectie A, nummer 0573 A 2e afdeling, sectie A, nummer 0581 A 2e afdeling, sectie A, nummer 0574 C .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 14/09/2018  tot en met 13/10/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018060479. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr Vandenborre Jacques, Leopold III laan 11 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Regularisatie van een veranda en bigebouwen.

De aanvraag heeft als adres Leopold III laan 11 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie B, nummer 0137 S  3 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 02/10/2018  tot en met 31/10/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018106765. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

AGRISTO NV met als adres, Waterstraat 40 te 8531 Harelbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Omleggen Gaverstraat.

De aanvraag heeft als adres, Gaverstraat, kadastraal gekend, 1e afdeling, sectie A - B, nummer 0010, nummer 0505 C .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • De Deputatie


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 02/10/2018  tot en met 31/10/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018102711. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

DAENEKINDT Frederik,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over REGULARISATIE VAN EEN  POOLHOUSE  EN VERHARDINGEN.

De aanvraag heeft als adres Ridder de Ghellinckstraat 12 , kadastraal gekend

1e afdeling, sectie B, nummer 0350 K .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 09/10/2018  tot en met 07/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018073221. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dekiere Saskia met als adres, Ooigemstraat 36 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het PLAATSEN VAN EEN CARPORT.

De aanvraag heeft als adres Ooigemstraat 36 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 0425 P  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 09/10/2018  tot en met 07/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018104149. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

CLAERHOUT Dirk, Moerdijkstraat 26 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Plaatsen van zonnepanelen op bestaand betonplatform.

De aanvraag heeft als adres, Moerdijkstraat 26+, kadastraal gekend 3e afdeling, sectie A, nummer 0116 G .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 10/10/2018  tot en met 08/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018103886. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

TYBERGHIEN Frans – Leopold III Laan 13 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het

Regulariseren van veranda/bijgebouwen/carports.

De aanvraag heeft als adres Leopold III laan 13 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie B, nummer 0137 R  3 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 22/10/2018  tot en met 20/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018111995. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

NEIRYNCK Eric, Vlasmeers 35 te 8710 Wielsbeke,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN EEN TUINHUIS.

De aanvraag heeft als adres Vlasmeers 35 , kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nummer 0175 V .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 23/10/2018  tot en met 21/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018112463. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

TAELMAN NV – Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem,  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over een wijziging lot 15: Bouwen van een meergezinswoning met 4 wooneenheden.

De aanvraag heeft als adres Leiestraat 2 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummer 0650 H 2, 3e afdeling, sectie B, nummer 0650 A .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 22/10/2018  tot en met 20/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018049991. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Deprez Dirk, Abeelestraat 47 te 8710 Wielsbeke  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Bouwen van een garage of carport.

De aanvraag heeft als adres Abeelestraat 47 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0098 E  4 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 19/10/2018  tot en met 17/11/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018108298. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16