Bekendmakingen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Taelman NV, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN 2 HALFOPEN-  EN 4 RIJWONINGEN MET BIJHORENDE TUINBEERGING.

De aanvraag heeft als adres Koen Lisardestraat, kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nummers 0650 F2, 0650 G  2, 0650 D2, 0650 C2 , 0650 B2  , 0650 E2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 8/8/2018  tot en met 06/09/2018 ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018072620. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CVBA OR De Watergroep (DBA), NV AGRISTO, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG AARDAPPELVERWERKEND BEDRIJF WIELSBEKE (WIJZIGING)

De aanvraag heeft als adres

Ridder de Ghellinckstraat 9, 8710 Wielsbeke; 

met als kadastrale omschrijving

Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  3; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0021 D ; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  6; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010 R ; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  4; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0012 G ; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  2; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0010  5; Afdeling WIELSBEKE 1 AFD (WIELSBEKE), sectie B, 0011 B ; .

De deputatie heeft op 02/08/2018  de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken – Milieu op volgend adres:
Dienst Grondgebiedzaken – Milieu
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevi,gsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: ( eventueel OMV_nummer);
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE21 0910 1313 1203 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

ASPIRAVI, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het Stoomleiding van groene energiecentrale naar Agristo.

De aanvraag heeft als adres , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 0010 R - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 P - 1e afdeling, sectie A, nummer 0550 S  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0542 B - 1e afdeling, sectie A, nummer 0550 T  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0547 F - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 R - 1e afdeling, sectie A, nummer 0543 B - 1e afdeling, sectie A, nummer 0550 G  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0195 M - 1e afdeling, sectie A, nummer 0553 A - 1e afdeling, sectie A, nummer 0058 X  2 - 1e afdeling, sectie A, nummer 0520 C - 1e afdeling, sectie A, nummer 0199 E - 1e afdeling, sectie A, nummer 0201 C - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 N - 1e afdeling, sectie A, nummer 0070 S - 1e afdeling, sectie A, nummer 0505 E - 1e afdeling, sectie A, nummer 0505 C - 1e afdeling, sectie A, nummer 0058 V  2 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd..

De aanvraag ligt van 13/08/2018  tot en met 11/09/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018066848. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gharrafi Hakim en Coussens An, Rijksweg 64, 8710 Wielsbeke  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het VERBOUWEN VAN EEN WONING.

De aanvraag heeft als adres Moerdijkstraat 16 , kadastraal gekend 3e afdeling, sectie A, nr 0135 G 3e afdeling, sectie A, nr 0135 H .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 18/07/2018  tot en met 16/08/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018074128. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

DE VRIEZE Projects met als adres, Stationstraat 10 te 9850 NEVELE,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN EEN GARAGE EN CARPORT

De aanvraag heeft als adres Reynaertstraat 1 en 3 Reynaertstraat 5 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A, nummer 0295 H 1e afdeling, sectie A, nummer 0295 K 1e afdeling, sectie A, nummer 0295 C 1e afdeling, sectie A, nummer 0295 D .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 24/07/2018  tot en met 22/08/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018080223. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Hellebuyck Arne, Oostrozebeeksestraat 130, 8710 Wielsbeke, heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het BOUWEN BIJGEBOUWEN NA AFBRAAK BESTAANDE.
De aanvraag heeft als adres Oostrozebeeksestraat 130, 8710 Wielsbeke, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie A, nr. 0036 V .
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.
De aanvraag ligt van 25/07/2018 tot en met 23/08/2018 ter inzage bij het gemeentelijk dienst Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018073178. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Allosserie Sharon Jessica, Rijksweg 246 bus 1.01, 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een trap en terras.
De aanvraag heeft als adres Rijksweg 246 Rijksweg 246 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nr. 0138 M .
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.
De aanvraag ligt van 20/07/2018 tot en met 18/08/2018 ter inzage bij het gemeentelijk dienst Grondgebiedzaken - Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018058553. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Ighoulazen Hassan – Malfait Emily met als adres, Abbeloos 26 te 8720 DENTERGEM,  heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het BOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING.

De aanvraag heeft als adres Spaanderstraat 78 , kadastraal gekend 1e afdeling, sectie C, nummer 0142 S 11 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen


Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

 • dat al goedgekeurd werd
 • dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 24/07/2018  tot en met 22/08/2018  ter inzage bij het gemeentelijk dienst  Grondgebiedzaken - Mlieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018074802. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentelijk contactpunt
e-mail gemeente: grondgebiedzaken@wielsbeke.be
tel: 056 67 32 16